Kişisel Verilerin Korunması

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine dayanarak hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK kapsamında siz değerli velilerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve kurumumuz ile ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel bilgiler usulüne uygun olarak korunmaktadır.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz öğrencimize ve sizlere ait kişisel verilerin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; bilgileriniz kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nin öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’de sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri olmak üzere, IP, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; araç ve plaka bilgileri; aile durum bilgileri; iş unvanı, meslek ve iş yeri bilgileri; not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri ve fotoğraf, görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tutulmakta, bulut ortamına aktarılmamaktadır.
Bu kapsamda;

  • Kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme,
   Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde (her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi) veya yurt dışında (uluslararası akademik programların yürütüldüğü organizasyonlar, yurt dışı üniversite başvuruları ile ilgili kuruluşlar, öğrenci değişim programlarını yürüten kuruluşlar vb.) aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Yukarıdaki(3) ve (4) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Yavuzlar Eğitim Kurumları Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Okulumuz’a iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en geç (30)otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Saygılarımızla…